CN CH Wei Ming Yingtaoweimingquanshe
CN CH Wei Ming Yingtaoweimingquanshe
基本档案
注册名CN CH Wei Ming Yingtaoweimingquanshe
呼名
头衔
性别母犬
生日2016-10-01
毛色黄色
所有者许素端
血统证书编号CKU-122315301/16
犬只详情

血统表

1.父

 

Qino Teddy of Feng Huang Zhuang Yuan Kennel

CKU-122007697/14

3.祖父

 

CH(PL,CN) TANGO KOCIOKWIK (FCI)

CKU-122006284/14

7.曾祖父

MLCHPL,CHPL

ANNUAL’S TEXAS RANGER

PKR.VIII-26574

8.曾祖母

MLZWPL MLCHPL CHPL

EMILLY KOCIOKWIK

PKR.VIII-19842

4.祖母

 

Fly monica of Yang Fan Kennel

CKU-122003092/11

9.曾祖父

KCT.CH/13 AM.CH FCI.CH

LOBUFF CROSSFIRE A FEW GOOD MEN

KCT LR 00062/09

10.曾祖母

AM.CH

AM.CH PLEASURETHYME’S MORNING GLORY II

CKU-122002587/10

2.母

 

Dassie Meilun of Wei Ming Kennel

CKU-122010985/15

5.祖父

 

(CH.CN)Edem Jingang of Jia Nan Kennel

CKU-122004175/12

11.曾祖父

 

Aerol of You Nai Kennel

CKU-122001508/08

12.曾祖母

 

TOPTAIL’S ZEAL

CKU-122002054/09

6.祖母

 

Haya Tess of Xin Chong Wu Yu Kennel

CKU-122005739/13

13.曾祖父

 

Ifko of Le Le Kennel

CKU-122004081/12

14.曾祖母

 

Cam Tiffany of Xin Chong Wu Yu Kennel

CKU-122004225/12

比赛信息
照片集锦
视频集锦
父母信息
父亲
 
母亲
Qino Teddy of Feng Huang Zhuang Yuan Kennel
 
Dassie Meilun of Wei Ming Kennel
Qino Teddy of Feng Huang Zhuang Yuan Kennel
 
Dassie Meilun of Wei Ming Kennel
后代信息
家族介绍
  • 咨询热线:
    18879118811